Algemene voorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN Malanico b.v. te Nieuwleusen

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Malanico b.v. en haar wederpartij, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk van is afgeweken.

Artikel 2: Offertes
1. De door Malanico b.v. gemaakte offertes zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.
2. De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door Malanico b.v. aan de wederpartij.
3. De in een offerte vermelde prijzen zijn in Euro en exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3: Levering
1. Levering geschiedt franco werk Nederland, ongelost, mits over de verharde weg bereikbaar, door de door Malanico b.v. aangewezen expediteur.
2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze bij aflevering worden bezorgd.
3. Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken in ontvangst te nemen, worden zij opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij; de wederpartij is in dat geval alle bijkomende kosten verschuldigd.

Artikel 4: Levertijd
Door Malanico b.v. opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijn worden aangemerkt. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij Malanico b.v. schriftelijk in gebreke te stellen en een nadere redelijke termijn te stellen voor hernieuwde aflevering.

Artikel 5: Deelleveringen
Het is Malanico b.v. toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken vatbaar zijn voor levering in gedeelten is Malanico b.v. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
1. Malanico b.v. is niet de fabrikant van de geleverde zaken. Om die reden is niet Malanico b.v. maar de producent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaken. In geval van schade zal Malanico b.v. op schriftelijk verzoek van de wederpartij de identiteit van de producent of importeur bekend maken.
2. Malanico b.v. is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken.
3. Malanico b.v. is niet aansprakelijk voor gevolgschade van gebreken in geleverde zaken.
4. De aansprakelijkheid van Malanico b.v. is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
1. De door Malanico b.v. geleverde zaken blijven het eigendom van Malanico b.v. totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met Malanico b.v. gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder mede begrepen de kosten van invordering en overige gerechtelijke kosten als bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden.
2. Door Malanico b.v. afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd de zaken te verpanden, te bezwaren of er enig ander recht op te vestigen.
3. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is Malanico b.v. gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij wederpartij of derden die de zaak voor wederpartij houden op te halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
4. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Malanico b.v. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
5. Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van Malanico b.v. zijn gebleven, is Malanico b.v. te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken te overtuigen. Wederpartij machtigt Malanico b.v. onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren.

Artikel 8: Koopprijs en betaling
1. De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de zaken, de kosten van verpakking en de kosten van vervoer en aflevering.
2. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na afleverdatum.
3. Na het verstrijken van bovengenoemde betalingstermijn is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is zij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
4. Indien de wederpartij in gebreke blijft aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening, waarbij ten minste verschuldigd zal zijn:

 

  • over de eerste verschuldigde Euro 1000,- 15%
  • over het meerdere tot Euro 2.000,- 10%
  • over het meerdere tot Euro 4.000,- 8%
  • over het meerdere tot Euro 20.000,- 5%
  • over het meerdere 3%

5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. De wederpartij is niet gerechtigd openstaande vorderingen van Malanico b.v. te verrekenen.

Artikel 9: Beëindiging van de overeenkomst
De vorderingen van Malanico b.v. op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Malanico b.v. omstandigheden ter kennis komen die Malanico b.v. goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien Malanico b.v. de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
– in geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij.
In deze gevallen kan Malanico b.v. naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, een en ander onverminderd het recht van Malanico b.v. schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10: Overmacht
1. Indien Malanico b.v. door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.
2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Malanico b.v. zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: stakingen, molest, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, of derden waarvan Malanico b.v. afhankelijk is.
3. Indien een overmachtsituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Heeft Malanico b.v. bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 11: Klachten
1. De wederpartij dient de gekochte zaken onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met het overeengekomen.
2. De wederpartij dient geconstateerde gebreken binnen 24 uur na aflevering schriftelijk (per email/fax) aan Malanico b.v. te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht om te klagen. Over verwerkte zaken kan niet geklaagd worden.
3. Ook indien de wederpartij tijdig een klacht indient blijft zijn verplichting om te betalen en gedane bestellingen af te nemen bestaan totdat Malanico b.v. in andere zin heeft beslist. Afhankelijk van de aard van de klacht verwijst Malanico b.v. de klager naar de producent.
4. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Malanico b.v. aan Malanico b.v. worden geretourneerd.

Artikel 12: Bevoegde rechter
De rechtbank van de Rechtbank Zwolle-Lelystad zal bij uitsluiting bevoegd.

Artikel 13: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Malanico b.v. en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.